Missie en visie

Missie  (waar staan we voor)

Wij vinden dat ieder kind het in zich heeft het beste uit zichzelf te halen. Voor ons betekent dit dat we zorgen voor een veilig, pedagogisch klimaat en hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen. De kernwaarden: kwaliteit, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, veiligheid en plezier zijn de leidraad voor ons handelen. Met de ouders als onze partners gaan we voor de missie: Het beste uit en voor ieder kind: Y’Esch, we can!

 

Onze visie is in 2015 opnieuw vastgesteld.

Visie     (waar gaan we voor)

 

Kwaliteit laten we zien in onze manier van lesgeven. De leerkracht doet ertoe. Speerpunten voor de komende jaren zijn het handelingsgericht werken (HGW) en het stellen van doelen. HGW gaat uit van het principe dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan en dat er afgestemd wordt met het kind en de ouders. Doelgericht, systematisch en transparant werken zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

Coöperatieve werkvormen worden in alle groepen ingezet om de leerlingen bij het onderwijsproces te betrekken. De leerkrachten geven op drie niveaus instructie.

We werken in alle groepen met de datamuur – een voortgangsbord dat het doel voor de komende periode inzichtelijk maakt voor de leerlingen.

datamuur

Eerlijkheid laten we zien door open en constructief te communiceren. We maken heldere afspraken over sociaal gedrag en zijn duidelijk in wat we van elkaar en de kinderen verwachten. De sociaal-emotionele methode De Kracht van 8 is in alle groepen doorgevoerd. De schoolregels zijn vastgelegd. Het ouderportaal staat open voor de methodetoetsen en de CITO-uitslagen. Ouders kunnen altijd de ontwikkeling van hun kind volgen.

In schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met kind-oudergesprekken. Door deze gesprekken betrekken we leerlingen actief bij hun ontwikkeling. Hierdoor leren ze kritisch te denken, ervaren ze leren op school zinvoller en neemt hun welbevinden toe. Ouders zijn toehoorders bij deze gesprekken.

heldere regels

ouderportaal

Verantwoordelijkheid laten we zien door hoge meetbare doelen te stellen. Duidelijke doelen zijn een belangrijke stap om tot betere resultaten te komen.

We bereiden de kinderen voor op de veranderende maatschappij. De komende jaren zetten we hiervoor Jeelo en de 21st Century Skills in. Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de volgende competenties van belang: samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Ook een betrokken, ondernemende en onderzoekende houding komt van pas in de 21ste eeuw.

Jeelo-21st Century Skills

Veiligheid laten we zien door te zorgen voor een ordelijk en veilig leefklimaat. Een veilige omgeving is een voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen, ouders, team en onderwijsondersteunend personeel gaan respectvol en op een positieve manier met elkaar om vanuit onze katholieke identiteit. Hierbij hoort ook het aanspreken van elkaar. Een respectvolle manier van feedback geven houdt ons attent en scherp. We koesteren de warme sfeer die de school kenmerkt. De sociaal-emotionele methode De kracht van 8 en de Fides werkvormen zijn de leidraad voor ons handelen.

Plezier laten we zien door, waar mogelijk, uit te gaan van de belevingswereld van kinderen. Zij leren gemakkelijker wanneer we uitgaan van een situatie die voor hen herkenbaar is. We noemen dit betekenisvol onderwijs.

Alle kinderen hebben talenten. Het benoemen en inzetten van deze talenten maakt dat ze een grotere betrokkenheid aan de dag leggen. We gaan uit van wat een kind kan, en helpen het zijn kwaliteiten in te zetten voor zijn persoonlijke doelen. Tijdens de lessen creatieve ontwikkeling en de vieringen bijvoorbeeld ervaren de kinderen het plezier om samen iets voor elkaar te krijgen.

creatief