Welkom op de site van groep 3-4

In groep 3-4 zijn Kim de Jong en Marieke Louter de leerkrachten. Kim staat op maandag, dinsdag en om de week op woensdag voor de groep. Marieke draait de groep om de week op woensdag, donderdag en vrijdag. In groep 3 zitten achttien kinderen en in groep 4 acht kinderen. Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend zit groep 4 bij elkaar. Er is dan gelegenheid om in een kleinere groep instructie te geven en het werk te begeleiden. Annette Gautero is op maandag en dinsdag in groep 4. Carien Brekelmans op donderdag.

De groepsouders zijn

U kunt de groep volgen in Parro.

mailadres:

Kim:                    k.dejong@cadansprimair.nl

Marieke:            m.vandenelzen@cadansprimair.nl

Annette:            a.gautero@cadansprimair.nl

Onze missie en visie

 

De gouden afspraken van onze groep.

Samen spelen, samen delen. Er is er maar een die praat zodat het luisteren beter gaat. Als iemand zegt stop, dan hou je ook echt op. Samen oplossen is oké, anders denkt de juf mee. Buiten rennen is oké, binnen rustig lopen een goed idee. Ruzie maken geeft verdriet, help elkaar als je iets ziet. Mijn handen en voeten blijven bij mij dan is iedereen blij.

De dagelijkse gang van zaken

Leeskwartier
We starten ieder dag met het ‘leeskwartiertje’. Door het jaar heen zijn er periodes waarin kinderen zelfstandig in een boek lezen of waarin zij lezen met een maatje of leerkracht.

Instructies
Iedere dag krijgen de kinderen verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructie is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra uitleg over de leerstof.

Hoekenwerk
In groep 2 hebben de kinderen met behulp van hoekenwerk geleerd om zelfstandig te werken aan een opdracht/ taak. Om een doorgaande lijn te creëren, wordt er ook in groep 3 gewerkt met hoekenwerk.
De kinderen werken, in thema’s van Veilig Leren Lezen, Wereld in Getallen en met Jeelo aan verschillende activiteiten.
Dit kunnen bouw, speel, ontdek, knutsel, teken, taal en reken activiteiten zijn.

Methodes
We gebruiken de volgende methodes:
Rekenen: Wereld in getallen (WIG)

Wereld in Getallen 5. Een nieuwe methode gebaseerd op de laatste didactische inzichten.

Drie didactische modellen, het hoofdfasenmodel, het drieslagmodel en het handelingsmodel, zorgen ervoor dat, samen met de observaties van de leerkracht, we snel en scherp zicht krijgen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

De nieuwe De wereld in getallen is een ‘hybride’ methode. Dit betekent dat deze methode papieren en digitale leermiddelen combineert. Per klas kunnen we een keuze maken uit de papieren of digitale variant. Deze keuze kan elk schooljaar gewijzigd worden.

De digitale variant van De wereld in getallen biedt de lesstof digitaal aan. Maar digitaal werken is geen doel op zich. Als doelen zich beter lenen voor papier biedt WIG5 een werkboekje aan. Zo werken de kinderen in het werkboek bij oefeningen waar ze een verhaal bij een som bedenken en tekenen en als ze moeten meten met een liniaal.
De papieren variant van de nieuwe De wereld in getallen biedt het basislesmateriaal op papier aan met een aanvulling van digitale leermiddelen, zoals een digibordtool en oefensoftware. De kinderen werken met leerwerkboeken en er zijn er veel optionele papieren materialen met extra oefenstof.

Komend schooljaar gaan de groepen 3 tot en met 7 werken met de papieren variant

Belangrijk bij het rekenonderwijs in groep 3, is het werken mét een context. In groep 3 zal niet snel een kale som aangeboden worden. Kinderen zijn constant in de weer met de context van de som en hoe een som een relatie heeft met dagelijkse bezigheden. Het werken in thema’s biedt hiervoor een goede basis.
Zo rekenen we nog veel in de kring met voorwerpen zoals dwergen, pittenzakjes, knikkers, blokken e.d. Kinderen zijn hierbij veelal handelend bezig.Ook Cas de Rekenkoning heeft een plekje in groep 3. Hij werkt spelenderwijs met de kinderen aan automatiseeroefeningen van rekenen. We zetten het computerprogramma van WIG en de spelletjes van Met Sprongen Vooruit ook veelvuldig in. Dit zijn spelletjes waarin de kinderen werken aan:  getalherkenning/ splitsen/ automatiseren t/m 10.
Met het liedje van het Rekenwinkeltje (klik hier) maakt hij er altijd een leuke les van!

In groep 4 wordt het rekenen abstracter. Het blijft belangrijk om de sommen in een context aan te bieden.

Door op de link te klikken, ziet u hoe de sommen worden aangeboden  Onze rekenmanieren optellen,  Onze rekenmanieren aftrekkenOnze rekenmanieren vermenigvuldigen.

Voor groep 3 zijn de leerdoelen: WIG5_3_KINDDOELEN_BLOK1-9

Voor groep 4 zijn de leerdoelen: WIG5_4_KINDDOELEN_BLOK1-9

Veilig leren lezen
Helpen met lezen:
Groep 3 is het jaar waarin uw kind leert lezen. Een belangrijke ontwikkeling waar uw kind zijn/ haar hele leven vol op gebruik van zal maken! Heel belangrijk dat hier niet alleen op school, maar ook thuis aan gewerkt wordt.
In kern 1 t/m 6 worden alle enkele en dubbelklanken aangeboden.
Vanaf kern 7 zal er gewerkt worden aan de eerste spellingsregels. Zowel het tempo als de moeilijkheidsgraad van de te lezen worden, wordt plotseling een stuk hoger! Veilig Leren Lezen geeft tips voor ouders. Bent u nieuwsgierig? Klik dan hier voor het artikel  VLL thuis helpen met lezen en voor leestips  Leestips voor ouders

Daarnaast kunt u samen met uw kind oefenen. In elke ‘kern’ worden nieuwe woorden aangeboden.
Om een inzicht te krijgen van deze woorden kunt u hieronder per kern klikken voor een overzicht. Deze woorden kunt u natuurlijk ook samen lezen en oefenen met uw kind.

 kern 2  
 kern 3 
 kern 4 
 kern 6 
 kern 7 
 kern 8 

 

Technisch lezen: methode Estafette
De kinderen lezen veel in groep 4. Het is ook belangrijk dat uw kind ook thuis regelmatig/dagelijks leest. Nadat het technisch lezen goed beheerst wordt, kunnen we overgaan op begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we Nieuwsbegrip.

Taal/spelling: methode STAAL

Groep 4
Taal: de acht thema’s zijn: start-onderweg-klein-nodig-lekker-slapen-gek-kleding.
Spelling: een aantal leerdoelen zijn:
– de ei woorden van de ei rap kennen.
– langermaakwoord (‘d-’t woorden)
– lange klank achteraan (stro-la)
– de spellingcategorie 1 tot en met 12 moeten de kinderen, eind groep 4, beheersen

Klik op de linken voor meer informatie over spelling regelkaarten 4-5-6 (2)Regelkaart groep 4 spelling staal 1Regelkaart groep 4 spelling staal 2

Schrijven De Schrijfvriend: 

Naast de schrijflessen wordt er ook gelet op het toepassen van de aangeleerde schrijfletters bij de andere vakken. Schrijven is tenslotte vakoverstijgend. De voorwaarde om leesbaar te leren schrijven is dat alle letters goed geautomatiseerd worden. Daarom is het belangrijk dat er continu structuur, herhaling en duidelijke instructie wordt gegeven om de letters juist aan te leren. Het aanbieden van een letter gebeurt in combinatie met de schrijfletter. Bewust wordt ervoor gekozen niet de blokletter aan te leren, maar gelijk de schrijfletter. Dit omdat de kinderen in groep 2 zichzelf vaak een bepaalde schrijfwijze van deze blokletter hebben aangeleerd. Deze is geautomatiseerd en kan lastig omgezet worden in een andere schrijfwijze. Aangezien een schrijfletter vaak een geheel andere letter is (met vaste schrijfwijze), wordt deze aangeleerd.
In eerste instantie wordt er nog niet van de kinderen verwacht dat zij deze letter al precies tussen de lijnen kunnen schrijven, de letter wordt in het groot geoefend. Zo weten zij wel hoe de schrijfletter er uit ziet en worden de kinderen uitgedaagd deze schrijfletter in te zetten.
Naast het werken in schriften is het ook heel belangrijk om met de grote motorische bewegingen aan de slag te blijven. Met liedjes, dansjes en werken met linten krijgt dit de aandacht. Ook het ‘schrijven’ in zand en ‘schrijven’ met klei maakt hier deel van uit.

Groep 4

Schrijven is  vakoverstijgend. Naast de schrijflessen wordt er ook gelet op het goed schrijven van de letters bij de andere vakgebieden. De voorwaarde om leesbaar te leren schrijven is dat alle letters goed geautomatiseerd worden. Daarom is het belangrijk dat er continu structuur, herhaling en duidelijke instructie wordt gegeven om de letters juist aan te leren. In groep 4 leren de kinderen aan elkaar schrijven en de hoofdletters.

Engels: Groove.me
We gebruiken de methode Groove.me voor groep 1 tot en met 8. Groove.me is een lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. Klik op de link voor meer informatie Groove.me

Wereld-oriëntatie: Jeelo
De wereld-oriënterende vakken worden in projectvorm aangeboden. De kinderen ervaren samenhang en zien meer verbanden door het werken met projecten. We werken schoolbreed aan het project. Dit wil zeggen dat alle groepen, op hun eigen niveau met de lesstof bezig zijn. We stimuleren hierbij het stellen van eigen onderzoeksvragen door de kinderen. De 21st Century Skills, vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig hebben, komen tijdens de projecten uitgebreid aan bod. Er is veel ruimte voor samenwerken, opdoen van ICT-vaardigheden, kennisconstructie en creatief denken.
Meer informatie vindt u op de homepage, in het blok Jeelo.

Coöperatief leren
Coöperatief leren (ook wel samenwerkend leren genoemd) heeft een vaste plaats op onze school. In alle groepen leren de kinderen coöperatieve werkvormen. Het doel hierbij is dat de kinderen actief bezig zijn met de lesstof. Kinderen leren van en met elkaar. Ze werken in duo’s of in teams.
Ook praten we over het werken met onze:
– binnenstem, wanneer we stil werken
– fluisterstem, wanneer we iets zachtjes met elkaar bespreken
– teamstem wanneer we verstaanbaar mogen zijn binnen ons eigen team
– klassenstem, wanneer het voor de hele groep te horen mag zijn.

Creativiteit
In de projecten van Jeelo is veel ruimte voor creativiteit. De kinderen krijgen uitdagende opdrachten en er is volop gelegenheid om een eigen invulling te geven aan de uitwerking. Sinds dit schooljaar worden er bij een aantal projecten van Jeelo liedjes aangeboden. We halen inspiratie voor de muzieklessen uit de methode 123zing.

Gym
Wij gymmen op de volgende dagen en tijden:
dag: maandag                           dag: donderdag
tijd: 12.45 uur                            tijd: 12.45 uur

De kinderen douchen niet na de gymles.

Verjaardagen
De kinderen mogen, als ze jarig zijn, op school trakteren. Graag tijdig doorgeven wanneer uw kind zijn of haar verjaardag Door veranderingen van het lesprogramma in de middag hebben we besloten om de verjaardagen van de kinderen in groep 3 tot en met 8 te vieren zonder ouders erbij. Niet omdat u niet welkom bent, wel omdat het organisatorisch moeilijk is.

Leuke en leerzame websites

https://www.youtube.com/watch?v=Q0yZV80IZMc        Bewegend leren + woorden flitsen (vanaf kern 1)

http://www.neo4tx.nl/flits/                                                  Woorden flitsen (vanaf kern 6)

 

Tot slot
Wij vinden het erg leuk om te laten zien wat we allemaal in de klas doen. U bent van harte welkom om te komen kijken. Om de coronamaatregelen zo goed mogelijk op te kunnen volgen, vragen we u  van te voren een afspraak te maken.