Welkom op de site van groep 4

In groep 4 werken twee leerkrachten. Carien Brekelmans staat op dinsdag en woensdag in de groep. Lisa Brekelmans werkt op donderdag en vrijdag. Maandag is een wisseldag. De ene week werkt Carien en de andere week Lisa. Er zitten 21 leerlingen in de groep. De groepsouders zijn Ivonne Jansen en Eefje Bergman.

U kunt onze groep ook volgen via Klasbord    

Mailadressen:

Carien                 c.brekelmans@cadansprimair.nl

Lisa                      l.brekelmans@cadansprimair.nl

Onze missie en visie

 

De dagelijkse gang van zaken

Leeskwartier
We starten ieder dag met het ‘leeskwartiertje’. Door het jaar heen zijn er periodes waarin kinderen zelfstandig in een boek lezen of waarin zij lezen met een maatje of leerkracht.

Instructies
Iedere dag krijgen de kinderen verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructie is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra uitleg over de leerstof.

Methodes
We gebruiken de volgende methodes:
Rekenen: Wereld in getallen (WIG)
Voor onze groep zijn de leerdoelen:
– Getalbegrip: werken in het getallengebied tot 100. Nieuw is het schatten en afronden van getallen.
– Optellen en aftrekken: rekenen de leerlingen tot 20 en later in het jaar tot 100.
– Vermenigvuldigen: introductie van het vermenigvuldigen aan de hand van concrete contexten. De tafels van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10 worden geoefend.
– Delen: in groep 4 vindt een eerste oriëntatie plaats op het delen. Steeds wordt een relatie gelegd met het vermenigvuldigen.
– Geld: de leerlingen leren alle munten en biljetten kennen. Ze betalen gepast en kunnen ook geld teruggeven. Daarnaast leren ze geldbedragen te vergelijken.
– Tijd: de hele en halve uren op de analoge en digitale klok en de kwartieren op de analoge klok. Daarnaast werken de leerlingen met de maand en jaarkalender.
– Meten: werken met eenvoudige standaardmaten voor lengte (m en cm), gewicht (kg en g) en inhoud (l).

Door op de link te klikken, ziet u hoe de sommen worden aangeboden  Onze rekenmanieren optellen,  Onze rekenmanieren aftrekkenOnze rekenmanieren vermenigvuldigen.

Taal/spelling: methode STAAL
Taal: de acht thema’s zijn: start-onderweg-klein-nodig-lekker-slapen-gek-kleding.
Spelling: een aantal leerdoelen zijn:
– de ei woorden van de ei rap kennen.
– langermaakwoord (‘d-’t woorden)
– lange klank achteraan (stro-la)
– de spellingcategorie 1 tot en met 12 moeten de kinderen, eind groep 4, beheersen

Klik op de linken voor meer informatie over spelling regelkaarten 4-5-6 (2)Regelkaart groep 4 spelling staal 1Regelkaart groep 4 spelling staal 2

Technisch lezen: methode Estafette
De kinderen lezen veel in groep 4. Het is ook belangrijk dat uw kind ook thuis regelmatig/dagelijks leest. Nadat het technisch lezen goed beheerst wordt, kunnen we overgaan op begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we Nieuwsbegrip.

Schrijven: De Schrijfvriend
Een nieuwe manier van leren schrijven!  Elk moment wanneer de leerling schrijft, wordt gebruikt om de leerling goed te leren schrijven. Schrijven is tenslotte vakoverstijgend. De voorwaarde om leesbaar te leren schrijven is dat alle letters goed geautomatiseerd worden. Daarom is het belangrijk dat er continu structuur, herhaling en duidelijke instructie wordt gegeven om de letters juist aan te leren. In groep 4 leren de kinderen aan elkaar schrijven en de hoofdletters.

Engels: Groove.me
We gebruiken de methode Groove.me voor groep 1 tot en met 8. Groove.me is een lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. Klik op de link voor meer informatie Groove.me

Wereld-oriëntatie: Jeelo
De wereld-oriënterende vakken worden in projectvorm aangeboden. De kinderen ervaren samenhang en zien meer verbanden door het werken met projecten. We werken schoolbreed aan het project. Dit wil zeggen dat alle groepen, op hun eigen niveau met de lesstof bezig zijn. We stimuleren hierbij het stellen van eigen onderzoeksvragen door de kinderen. De 21st Century Skills, vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig hebben, komen tijdens de projecten uitgebreid aan bod. Er is veel ruimte voor samenwerken, opdoen van ICT-vaardigheden, kennisconstructie en creatief denken.
Meer informatie vindt u op de homepage, in het blok Jeelo.

Dagtaak
Op de dagtaak staan alle taken die de kinderen zelfstandig moeten maken.
De kinderen plannen de taken zelf in. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren dat de kinderen daarin bewuste keuzes maken.

Creativiteit
In de projecten van Jeelo is veel ruimte voor creativiteit. De kinderen krijgen uitdagende opdrachten en er is volop gelegenheid om een eigen invulling te geven aan de uitwerking. De muzieklessen worden om de week door de vakleerkracht muziek, Mariska Voets gegeven. De andere week geeft de leerkracht de muziekles zelf.

Gym
Wij gymmen op de volgende dagen en tijden:
dag: dinsdag                          dag: donderdag
tijd: 14.00 uur                         tijd: 10.30uur

Verjaardagen
De kinderen mogen als ze jarig zijn op school trakteren. Graag tijdig doorgeven wanneer uw kind zijn of haar verjaardag wil vieren. We trakteren aan het eind van de dag. De ouders mogen hierbij aanwezig zijn. Er zijn veel leuke en gezonde traktaties!

Communieviering
Dit jaar is er een communieviering. Op de informatie-avond 3 september geeft Jacques Grubben uitleg over de voorbereidingen.

Leuke en leerzame websites
http://www.tafelsoefenen.nl/

Tot slot
Wij vinden het erg leuk om te laten zien wat we allemaal in de klas doen. U bent dus altijd welkom om te komen kijken.