Welkom op de site van groep 5

Hilde Kiggen is de leerkracht van groep 5. In deze groep zitten 21 kinderen. Op dinsdag en woensdag loopt Demi stage. Ze volgt de opleiding voor onderwijsassistente.

De groepsouders zijn Eefje Berman en Ivonne Janssen.

Groep 5 heeft een eigen yell: Poen, poen, poen, groep 5 is kampioen!

U kunt onze groep ook volgen via Parro.

mailadressen:

Hilde               h.kiggen@cadansprimair.nl

Onze missie en visie

De dagelijkse gang van zaken

Leeskwartier
We starten ieder dag met het ‘leeskwartiertje’. Door het jaar heen zijn er periodes waarin kinderen zelfstandig in een boek lezen of waarin zij lezen met een maatje of leerkracht. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben doen mee aan connect lezen.

Instructies
Iedere dag krijgen de kinderen verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructie is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra uitleg over de leerstof.

Methodes
We gebruiken de volgende methodes:
Rekenen: Wereld in getallen (WIG)
Voor groep 5 zijn de leerdoelen:
– Getalbegrip: werken in het getallengebied tot 1000 en later ook tot 10.000.
– Optellen en aftrekken: optellen en aftrekken tot en met 1000.
– Vermenigvuldigen: automatiseren alle tafels tot en met 10.
– Delen: alle deeltafels t/m 10 en het delen met rest. In het tweede deel van het schooljaar delen de kinderen ook met grote getallen,
– Geld: gepast betalen en teruggeven tot en met 100 euro.
– Tijd: de tijd tot op de minuut af te lezen op de analoge en digitale klok. Nieuw in groep 5 is de seconde. Naast het aflezen leren de leerlingen ook de tijdsduur te berekenen.
– Meten: herhaling en oefenen van de standaardmaten cm, m, km, kg en de l, introductie van de km, g, dm, mm, dl en de ml. In groep 5 wordt temperatuur geïntroduceerd.
We besteden ook aandacht aan het lezen en interpreteren van een staaf- en een lijngrafiek

Door op de link te klikken, ziet u hoe de sommen worden aangeboden  Onze rekenmanieren optellen,  Onze rekenmanieren aftrekkenOnze rekenmanieren vermenigvuldigenOnze rekenmanieren delen.

Taal en spelling: STAAL

De leerdoelen hierbij zijn:
Werkwoordspelling, herkennen van de volgende werkwoordspelling in een zin: tegenwoordige tijd, verleden tijd, verleden tijd en klank veranderend werkwoord, voltooide tijd.

Woordsoorten, herkennen van de volgende woordsoorten in een zin: samenstelling werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord, enkelvoud en meervoud, bijvoeglijk naamwoord, hulpwerkwoord, voltooid deelwoord, voorzetsel.

Zinsdelen: persoonsvorm en onderwerp.

Leestekens, toepassen van de volgende leestekens: hoofdletter, vraagteken, hoofdletter bij aardrijkskundige namen, dubbele punt, aanhalingstekens, uitroepteken.

Spelling: herhaling categorieën 1 t/m 12, de categorieën 13 t/m 19 worden nieuw aangeboden in groep 5. Zie regelkaart voor de uitwerking van de categorieën.

regelkaarten 4-5-6 (2)Regelkaart groep 5 spelling staal 1Regelkaart groep 5 spelling staal 2

Schrijven: De Schrijfvriend

Niet meer tijdens de schrijfles, maar ieder moment wanneer de leerling schrijft, wordt gebruikt om de leerling goed te leren schrijven. Schrijven is tenslotte vakoverstijgend. De voorwaarde om leesbaar te leren schrijven is dat alle letters goed geautomatiseerd worden. Daarom is het belangrijk dat er continu structuur, herhaling en duidelijke instructie wordt gegeven om de letters juist aan te leren.

Engels: Groove.me
We gebruiken de methode Groove.me voor groep 1 tot en met 8. Groove.me is een lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. Klik op de link voor meer informatie Groove.me

Wereld-oriëntatie: Jeelo
De wereld-oriënterende vakken worden in projectvorm aangeboden. De kinderen ervaren samenhang en zien meer verbanden door het werken met projecten. We werken schoolbreed aan het project. Dit wil zeggen dat alle groepen, op hun eigen niveau met de lesstof bezig zijn. We stimuleren hierbij het stellen van eigen onderzoeksvragen door de kinderen. De 21st Century Skills, vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig hebben, komen tijdens de projecten uitgebreid aan bod. Er is veel ruimte voor samenwerken, opdoen van ICT-vaardigheden, kennisconstructie en creatief denken.
Meer informatie vindt u op de homepage, in het blok Jeelo.

Weektaak
Op de weektaak staan alle taken die de kinderen zelfstandig moeten maken.
De kinderen plannen de taken zelf in. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren dat de kinderen daarin bewuste keuzes maken.

Creativiteit
In de projecten van Jeelo is veel ruimte voor creativiteit. De kinderen krijgen uitdagende opdrachten en er is volop gelegenheid om een eigen invulling te geven aan de uitwerking. We halen inspiratie uit de muziekmethode 123zing voor onze muzieklessen.

Huiswerk
Om de 2 weken krijgen de kinderen op maandag een werkblad mee, dit gaat over spelling en rekenen. Het werkblad wordt thuis gemaakt en leveren ze vervolgens op school in. Als u de link selecteert, leest u meer over onze visie op huiswerk: visie huiswerk groep 5 en 6

De kinderen krijgen ook regelmatig een toets.

Gym
Wij gymmen op de volgende dagen en tijden:
dag: dinsdag                                dag: vrijdag
tijd: 12.45 uur                              tijd: 11.30 uur

In groep 5 werken we met een Yurlspagina. Hierop staan allerlei links met websites die goede oefenstof bevatten voor onze leerlingen. Zowel op school (speciaal voor mij-taakje) als thuis kan hiermee worden gewerkt aan persoonlijke leerdoelen. De website is te vinden via deze link: https://willibrordusgroep8.yurls.net/nl/page/1058184

Websites 

http://www.topomania.net/
http://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/groep/5.htm
http://www.willemwever.nl/
http://www.wikikids.nl/
www.topomaster.nl

http://www.tafelsoefenen.nl/

Tot slot
Wij vinden het erg leuk om te laten zien wat we allemaal in de klas doen. U bent dus altijd welkom om te komen kijken.