Welkom op de site van groep 8

De leerkracht in groep 8 is Lotte van Gerven. In de groep zitten 32 kinderen. De groepsouders  zijn en Afke Spikmans en Esther Rovers.

U kunt onze groep volgen in Parro.

mailadres:  l.vangerven@cadansprimair.nl

Onze visie en missie

 

 

 

De dagelijkse gang van zaken

Leeskwartier/dagopening
We starten ieder dag met een opening. Vaak is dat lezen, waarbij de leerlingen die AVI Plus nog niet hebben behaald de meeste aandacht krijgen. Andere keren gebruiken we deze tijd om CITO onderdelen dagelijks in het middelpunt te zetten. Zo zijn er blokken grammatica, interpunctie en werkwoordspelling.

Instructies
Op de weg naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid krijgen de kinderen soms de ruimte om instructies over te slaan of krijgen zij juist extra instructies. Hiervoor maken wij gebruik van de instructiegroepen (IA, IG en IO). Met behulp van het doelenmapje kunnen kinderen zien of ze bepaalde stof al beheersen. De toetsen van rekenen nemen we met de onafhankelijke groep vooraf af, om hier inzicht in te krijgen.

Bewegend leren

Regelmatig wordt de leerstof  bewegend ingeoefend. Dit helpt leerlingen om de stof beter op te pikken of te onthouden. We sluiten aan bij de leerstof en doen tegelijk een leuk spelletje.

Weektaak

Drie uur per week staat weektaak op het rooster. De leerlingen maken hierin 6 taken die ze zelfstandig zouden moeten kunnen verwerken. Op maandag en dinsdag kunnen zij ingepland staan voor verlengde instructie op de gebieden: werkwoordspelling, informatieverwerking, begrijpend lezen en rekenen. Het plannen en bijstellen van taken krijgt hierbij de aandacht en wordt regelmatig geëvalueerd.

Methodes

We gebruiken de volgende methodes:
Rekenen: Wereld in getallen (WIG)

Voor onze groep zijn de leerdoelen:
– Getalbegrip: Getallen groter dan een miljoen en het begrip miljard. Bij het afronden van grote getallen worden ook kommagetallen gebruikt (1,2 miljoen)
– Optellen en aftrekken: Handig en schattend optellen en aftrekken tot en met 1.000.000. En het rekenen met kommagetallen. Het cijferend optellen en aftrekken loopt tot 100.000
– Vermenigvuldigen: Handig en schattend vermenigvuldigen met grote ronde getallen en kommagetallen. Het cijferend vermenigvuldigen wordt uitgevoerd met hele getallen en met kommagetallen (geldbedragen).
– Delen: Schattend delen en het delen van kommagetallen. Het delen achter de komma wordt in groep 8 geïntroduceerd. Ook de relatie tussen de deling, het kommagetal en de breuk is nieuw.
– Getalbegrip kommagetallen: In groep 8 werken de leerlingen met tienden, honderdsten en duizendsten. Door het plaatsen van getallen op de getallenlijn kunnen leerlingen bepalen welke kommagetallen dicht bij elkaar in de buurt liggen.
– Breuken: Vereenvoudigen van breuken en de helen eruit halen. Nieuw is het vermenigvuldigen en delen met breuken. Ook leren ze de relatie tussen breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingen.
– Procenten: Percentages, ook boven de 100% en met minder mooie getallen. De relatie tussen procenten, breuken, kommagetallen en verhoudingen komt aan de orde.
– Geld: Gepast betalen, het teruggeven en de bewerkingen met geldbedragen en het handig bijleggen. Nieuw in groep 8 zijn de bewerkingen met samengestelde grootheden zoals €/kg.
– Tijd: In groep 8 worden een groot aantal vaardigheden onderhouden, zoals het rekenen met verschillende tijdseenheden (ook met etmaal en eeuw), reistijden, tijdsduur en snelheid. Ook het gebruik van de kalender wordt onderhouden.
– Meten: Herleidingen berekenen met kommagetallen en breuken. De afstand berekenen bij kaart op schaal is een nieuw doel in groep 8.

– Meetkunde: Werken met perspectief en plattegronden wordt verder verdiept. De leerlingen ontdekken de relatie tussen de vorm van een voorwerp en de uitslag. Daarnaast werken de leerlingen met coördinaten.

– Diversen: In groep 8 rekenen de leerlingen met gegevens uit diagrammen. De afstandtabel is nieuw. Binnen verhoudingen leren de leerlingen o.a schaal te bepalen en het gemiddelde te berekenen.

Door op de link te klikken, ziet u hoe de sommen worden aangeboden

Onze rekenmanieren optellen,  Onze rekenmanieren aftrekken

Onze rekenmanieren vermenigvuldigenOnze rekenmanieren delen.

STAAL Spelling

Alle spellingscategorieën die de methode Staal aanbiedt, komen aan bod. In groep 8 worden ze verder ingeoefend.

Zie de link voor het overzicht. Spellingscategorieën

ZIP

In groep 8 ligt de focus op werkverzorging en een leesbaar handschrift. We gebruiken geen schrijfmethode meer.De tijd die hiervoor vrij komt zetten we in voor informatieverwerking. Dit onderdeel krijgt in de 21e eeuw en op de CITO steeds meer de aandacht. Eenmaal per week oefenen wij met tabellen, grafieken, informatiebronnen en tekstverwerken.

Engels: Groove.me
Naast de liedjes die worden aangeboden en meegezongen is extra aandacht voor zinsbouw en uitspraak. Woordjes worden regelmatig getoetst (huiswerk). De werkbladen worden zelfstandig verwerkt via de online omgeving. Kinderen kunnen extra werk maken of thuis verder oefenen. De kinderen kunnen via www.wrts.nl oefenen. Uzelf aanmelden is van belang. De leerkracht koppelt de desbetreffende leerling toe aan de groep.

Wereld-oriëntatie: Jeelo
Hiervoor werken wij met het online systeem Jeelo. Meer informatie vindt u elders op de website. Mediawijsheid, samenwerken en presenteren krijgen hierin extra aandacht. Per thema worden minstens twee leertoetsen afgenomen.

Inlog Jeelo: http://www.willibrordus.mijnjeelo.nl   Wachtwoord is een 5-cijferige code. U vindt deze code in de agenda van uw kind en in het ouderportaal.

Gym
Wij hebben twee keer per week gymles. Als de leerlingen omgekleed zijn, mogen zij even vrij spelen of worden ze gevraagd mee te helpen met het opzetten van de materialen. Na de warming-up staat er een toestelles of een spelles op het programma.

Als kinderen hun gymspullen zijn vergeten kunnen zij soms schoenen lenen van groep 7. Er kan niet aan de les worden deelgenomen zonder gymschoenen. Wij verwachten nog steeds dat de leerling na de les doucht. Als een leerlingen niet mee kan doen, gaat hij in de klas zelfstandig werken.

De gymtijden zijn:

dinsdag             12.45u
vrijdag               11.30u

Huiswerk

De kinderen in groep 8 krijgen een mapje mee naar huis waar het huiswerk in zit. Het huiswerk is verdeeld in periodes. Een periode loopt van vakantie tot vakantie. De werkbladen zijn op reken- en spelling gebied. De eerste periode is niveaugericht. Verder in het schooljaar wordt gekeken naar redactiesommen en werkwoordspelling. De kinderen krijgen tot het einde van het schooljaar huiswerk mee.

Het huiswerk wordt opgegeven op maandag en moet een week later ingeleverd zijn. Inleveren wordt gecontroleerd. De kinderen kijken het huiswerk met de coöperatieve werkvorm ‘tweetal check’ na. Het komt ook voor dat de leerkracht zorgt voor nakijkvellen. Van de kinderen wordt verwacht dat ze zelf komen met vragen over de opdrachten die ze niet zelfstandig uit kunnen rekenen of maken. Een goede planning is belangrijk, de kinderen hebben dan voldoende tijd om het te vragen aan de leerkracht. De kinderen krijgen maandagochtend de mogelijkheid om het huiswerk na te kijken en af te tekenen.

De toetsen worden in principe altijd op woensdag afgenomen De toets wordt minimaal een week vooraf opgegeven. De kinderen schrijven de leerplanning in hun agenda en laten die thuis checken bij hun ouders. Via Parro ziet u de toetsplanning .

Afspraken

In de klas hangen de afspraken die we samen hebben gemaakt. Ze helpen ons om het gezellig te houden en we spreken elkaar hier op aan.

Algemene afspraken over bijvoorbeeld op tijd komen, spullen meenemen en werkwijze vinden we belangrijk. Om ons goed voor te bereiden op het VO wordt het gestimuleerd om daar zelf aan te denken en ons verantwoordelijk voor te voelen.

Bijzondere data

Aangezien we in het afscheidsjaar zitten zijn er vele bijzondere data. Deze delen we via Parro.

Onderstaande data kunt u vast in de agenda zetten:
– Schoolkamp: dinsdag 8 juni tot en met 11 juni
– Eindmusical: woensdag 7 juli
– Laatste schooldag: donderdag 22 juli
– Gala: donderdag 22 juli

21e eeuwse vaardigheden

In de snel veranderende maatschappij leiden we onze leerlingen op voor banen die nu nog niet bestaan. Men is het er over eens dat meer aandacht moet worden besteed aan vaardigheden als plannen, samenwerken en kritisch denken. Ook creativiteit en communiceren zullen in de toekomst belangrijk zijn. Daarbij dienen rekenen en taal als belangrijke basis. Groep 8 zal dit jaar (vaak ook onbewust) regelmatig met deze Skills aan de slag gaan. Ook onze nieuwe methode Staal maakt hier gebruik van.Klik hier voor een korte, heldere uitleg

 

Handige links
Een handige link om thuis met de software van school te oefenen is www.moo.nl. De kinderen gebruiken hun inlognaam van school, eerste letter van hun naam en dan zonder toevoeging de achternaam. Voorbeeld L.Gerven@skoh-haaren.nl. Het wachtwoord is hetzelfde als dat op school wordt gebruikt.

Toetsen
Leerlingen maken vrijwel bij alle vakken de toets online en ontvangen direct een score. Het cijfer krijgt het kind niet te horen, dat kunt u op ieder moment zien in het ouderportaal. De dictees, begrijpend leestoetsen en enkele leertoetsen worden nog wel op papier gemaakt. Ook de Jeelo toetsen worden digitaal gemaakt. De percentages worden in het digitaal portfolio opgeslagen. Er kan ook door ouders en kinderen gekeken worden naar de foto’s van het product, die de leerkracht in het digitaal portfolio heeft opgeslagen.

Brigadieren groep 8:
De leerlingen uit groep 8 helpen met brigadieren. Zij hebben hierover informatie ontvangen met hierin een schema wanneer zij aan de beurt zijn.

Websites

https://www.squla.nl/

Onder schooltijd kunnen de kinderen, met hun inloggegevens, gratis gebruik maken van squla. Na schooltijd heeft u een abonnement nodig.

Tot slot
Bedankt voor uw bezoek aan de pagina. Heeft u vragen of wilt u eens een kijkje komen nemen mail dan gerust naar: l.vangerven@cadansprimair.nl