Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het orgaan dat de belangen vertegenwoordigt van zowel ouders als personeel.

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR is bevoegd om het algemeen bestuur en de directie adviezen te geven over het beleid van de school. Daarnaast heeft het algemeen bestuur en de directie in een aantal gevallen instemming van de MR nodig. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden ongeveer zes keer per jaar plaats. In de nieuwsbrief en op onze website wordt regelmatig kort verslag gedaan van de vergadering.

De leden van de MR 2017-2018

Karin de Bievoorzitterouder
Judith van de Venlidouder
Ingrid Kloostermanlidouder
Carien Brekelmanslidpersoneel
Marieke Louterlidpersoneel
Suzanne Merkxsecretarispersoneel

De vergaderdata voor 2017-2018

DatumAgendaNotulen
25-09-2017
Agenda
 Notulen
06-11-2017 Agenda
 
15-01-2018
 Agenda
05-03-2018 Agenda
16-04-2018
11-06-2018

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)  bestaat uit 8 personen. Vanuit elke MR van de SKOH scholen hebben 2 leden zitting in de GMR:  een lid vanuit de ouders en een lid vanuit het personeel.

In de GMR worden allerlei zaken besproken die gelden voor alle SKOH scholen, zoals het sollicitatiebeleid, het managementstatuut, de regelingen voor functionering- en beoordelingsgesprekken en het taakbeleid.

De GMR-leden hebben een advies- of een instemmingsbevoegdheid.

De GMR vergadert + 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar voor de leden van de afzonderlijke MR-en. Een lid van het bovenschools management woont telkens een gedeelte van de vergaderingen bij, ter advisering en om de GMR op de hoogte te houden van lopende zaken binnen het SKOH.

Leden van de GMR 2017-2018

Vanuit Esch:
  • Mark de Vos (ouder)
  • Suzanne Merkx (leerkracht)
Vanuit Biezenmortel:
  • Irma Kop (ouder)
  • Sanne de Gier (leerkracht)
Vanuit Helvoirt:
  • Jeanette Lengkeek (ouder)
  • Marja van Broekhoven (leerkracht)
Vanuit Haaren:
  • Rob van den Bosch (ouder)
  • Bram Lagendijk (leerkracht)

 

De vergaderdata voor 2017-2018

11-09-2017

25-09-2017

14-11-2017

20-12-2017

01-02-2018

19-03-2018

17-04-2018

13-06-2018